Materiaalprijstrends in het eerste kwartaal van 2024

Hoewel er in het vierde kwartaal van 2023 een licht herstel van de staalprijzen leek te komen, is dit nog niet echt bewaarheid. De economische vooruitzichten in China blijven zwak, wat ook een indirect effect heeft op de staalprijzen in Europa.

In Europa blijft de Duitse markt erg zwak, met een totale daling van 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2023, vooral door een daling in de automobielmarkt. Deze daling kan oplopen tot 25%.

Aangezien de vraag zwak blijft, waardoor de prijzen dalen – ondanks een kleine stijging van 40/ton in maart – blijft het risico bestaan dat staalfabrieken hun capaciteit sluiten om een bepaald prijsniveau te handhaven. Dergelijke sluitingen kunnen een toekomstig herstel in geval van een sterke stijging van de vraag natuurlijk belemmeren.

Tegen deze achtergrond zijn de prijzen van staal en roestvrij staal stabiel gebleven op zeer lage niveaus. De prijzen voor legeringstoeslagen volgden dezelfde trend, met een lichte opleving in maart.

Materiaalprijstrends in het vierde kwartaal van 2023

Hoewel de staalprijzen in het derde kwartaal een neerwaartse trend vertoonden, lijkt het dieptepunt nu bereikt.

Het vierde kwartaal liet een lichte opleving van de prijzen zien.  In Europa was dit vooral het gevolg van productieverlagingen bij grote producenten zoals Arcelor Mittal en Tata Steel, die verschillende hoogovens stillegden voor onderhoud en inspectie.  Deze vermindering van de productievolumes is ook duidelijk op mondiaal niveau, met een productiedaling van 5% in China.

Deze beperking van de volumes heeft zijn effect gehad.  In Europa ging dit gepaard met specifieke maatregelen in bepaalde landen, zoals Duitsland, om de concurrentiepositie van hun industrie te versterken en zo de prijzen op peil te houden.

Er was ook een stijging van ongeveer 8% in de productie van motorvoertuigen, vooral in Duitsland en China, wat de prijsstijgingen heeft ondersteund.

Op de markt voor roestvrij staal zette de dalende trend in de legeringstoeslagen door.  De prijzen van roestvrij staal bleven echter relatief stabiel over de periode omdat de stijging van de staalprijzen de daling van de legeringstoeslagen compenseerde.

Begin 2024 zal de prijs van een ton staal, afhankelijk van de grondstof, variëren tussen €740 en €890 per ton.

Materiaalprijsontwikkelingen in het derde kwartaal van 2023

De ontwikkeling van de staalprijzen was in het derde kwartaal van 2023 vrij ongelijkmatig.

Stijgende rentetarieven, aanhoudend hoge energieprijzen (ook al zijn die sinds de crisis in de zomer van 2022 gedaald), de auto-industrie, die lijkt te stagneren, en de bouwsector, die krimpt, leiden tot een neerwaartse trend in de vraag naar grondstoffen en dus naar staal.

Bovendien zijn de economische prognoses in Europa en in de meeste Europese landen naar beneden bijgesteld, waarbij Duitsland zelfs met een recessie dreigt.  Bovendien heeft de daling van de activiteit in China ertoe geleid dat veel Chinese producenten hebben geprobeerd meer te exporteren tegen lagere prijzen.  Deze toegenomen invoer is nog niet door de douane ingeklaard, omdat de quota voor het derde kwartaal zijn opgebruikt, maar dat zal wel gebeuren in het vierde kwartaal, waardoor de staalprijzen nog verder onder druk kunnen komen te staan.

Andere Aziatische landen hebben met dezelfde situatie te maken, wat de vraag naar staal in het algemeen niet ten goede komt.

De prijzen per ton staal dalen daarom tot ongeveer €850 – €890 per ton.  Dit zijn uiteraard basisprijzen, aangezien er toeslagen zijn voor verschillende kwaliteiten, diktes, breedtes en lengtes.

De prijzen voor legeringstoeslagen voor de verschillende categorieën roestvrij staal vertonen ook een licht dalende trend.  Deze daling varieert naargelang de kwaliteit van het roestvrij staal.

Gezien deze factoren lijkt het niet waarschijnlijk dat de prijzen in het vierde kwartaal zullen stijgen.  Ze kunnen zich stabiliseren als de stimuleringsmaatregelen van bepaalde landen vruchten beginnen af te werpen.

Ontwikkeling van de staal en roestvrij staal prijzen in het tweede kwartaal van 2023

In het eerste kwartaal waren de staalprijzen in Europa min of meer stabiel.

Als gevolg van bepaalde incidenten bij bepaalde producenten (hoogovenbrand bij Arcelor Mittal en gepland onderhoud bij Tata Steel) bestaat echter het risico dat de beschikbare tonnages afnemen. Arcelor heeft een vermindering van 1 miljoen ton aangekondigd.

Dit heeft al geleid tot enige verlenging van de levertijden, maar het kan niet worden uitgesloten dat het aanbod achterblijft bij de vraag, wat een effect zal hebben op de prijzen. We zien nu al een lichte stijging van 50 tot 100 euro per ton in april ten opzichte van maart. Daarbij komen nog de energietoeslagen, die van producent tot producent variëren tussen 100 en 200 euro per ton.

De Chinese productie wordt momenteel bijna volledig geabsorbeerd door de binnenlandse markt en de Chinese bedrijven zullen er alles aan doen om de prijzen niet te laten dalen. Hetzelfde geldt voor Turkije, waar de binnenlandse vraag groot is na de aardbeving en de wederopbouwbehoeften.

Wat de legeringstoeslagen voor de verschillende roestvrije staalsoorten betreft, zijn de prijzen eveneens relatief stabiel. In februari en maart was er een lichte stijging, maar in april zijn de prijzen terug op het niveau van januari. Deze elementen in combinatie met de ontwikkeling van de staalprijzen wijzen er momenteel niet op dat een sterke stijging op korte termijn waarschijnlijk is.

Ontwikkeling van de materiaalprijzen in 2023, wat kunnen we verwachten?

Zoals Filame regelmatig doet, ondervroeg zij haar panel van leveranciers, voornamelijk van staal en roestvrij staal, om hun prognoses voor de komende maanden over de ontwikkeling van de prijs van deze materialen.

Nadat de piek in april 2022 was bereikt, zagen we in het derde kwartaal van 2022 een stabilisatie en een daling van de prijzen van staal en roestvrij staal en met name van de legeringstoeslag. Vanaf september was er echter sprake van een trendbreuk en eind 2022 wordt deze trendbreuk bevestigd met een vrij aanzienlijke stijging.

Dit komt door verschillende factoren.

Ten eerste is de wereldmarkt en met name Azië booming.  China, de grootste staalproducent ter wereld met een marktaandeel van ongeveer 50%, heeft zijn strategie in verschillende opzichten gewijzigd.  Na een beleid van beperking van de vastgoedmarkt om zijn schuld te verminderen, wat leidde tot een sterke daling van de huizenverkoop en dus van de staalproductie voor deze sector, kondigde China een reeks stimuleringsmaatregelen voor deze sector aan.

Bovendien heeft China zijn “zero covid”-maatregelen versoepeld, wat leidt tot een verbetering van de vraag op de Chinese markt.

Deze twee elementen, naast andere die verband houden met een zeker herstel van het verbruik op deze markt, leiden tot een stijging van de grondstofprijzen op deze markt.

Bovendien heeft Europa besloten een koolstofheffing in te voeren voor niet-Europese bedrijven, wat waarschijnlijk zal leiden tot een stijging van de staalinvoerprijzen.  Tegelijkertijd is er een verdere vermindering van de produktiecapaciteit in Europa.  Verschillende Midden-Europese fabrieken hebben hoogovens gesloten, terwijl producenten met elektrische staalfabrieken deze stilleggen en weer opstarten, waarbij zij de ontwikkeling van de vraag op de voet volgen.  Dit heeft niet alleen geleid tot handhaving van de prijzen door vermindering van het aanbod, maar ook tot langere levertijden.

Tegenover deze daling van het aanbod staat een toegenomen vraag naar staal vanuit de automobielmarkt, die naar verwachting in 2023 zal groeien, met name als gevolg van een vermindering van de leveringsproblemen voor onderdelen zoals geleidende dorpels.  Het effect is dus dat van een opwaartse prijsontwikkeling.

Bij roestvrij staal werd in december en januari een stijging van de prijs van de legeringstoeslag waargenomen, die met name veroorzaakt werd door een sterke stijging van de prijs van nikkel.  De redenen voor deze stijging zijn dezelfde als die welke hierboven voor staal zijn uiteengezet.  De trend was eerder neerwaarts in het tweede en derde kwartaal van 2022.  De stijging van de nikkelprijs wordt over het algemeen binnen twee maanden weerspiegeld in de prijzen van de legeringstoeslag.

Deze ontwikkeling moet uiteraard in verband worden gebracht met de ontwikkeling van de economische situatie in het algemeen en in het bijzonder met de gevolgen die de inflatie kan hebben voor de consumptie en dus voor de investeringen.

Verschillende staalfabrieken in Europa sluiten

Uit een rapport van het GMK Center blijkt dat de staalproductie in Europa met 11,7 miljoen ton is gedaald, een daling van 6,7% ten opzichte van juli vorig jaar (2021).  Deze daling is het gevolg van de sluiting van verscheidene staalfabrieken in Europa, waaronder verscheidene van de Arcelor Mittal-groep.  Begin september werden ongeveer vijftien staalfabrieken stilgelegd.

De sluitingen zijn het gevolg van de stijging van de energieprijs, waardoor de producenten niet langer in staat zijn hun productiekosten te dekken en de kostenstijgingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten, ondanks de energietoeslagen die door de meeste spelers worden toegepast.

Deze sluitingen komen bovenop de reeds aangekondigde sluitingen, zoals de sluiting van de roestvrijstaalgieterij Aperam in Genk.

Deze vermindering van het aanbod zal uiteindelijk een effect hebben op de prijs van staal.  Het is dan ook niet te verwachten dat de prijzen in de komende maanden zullen dalen.

Legeringsextra’s voor roestvrij staal blijven in prijs dalen (Augustus 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling. De neergang heeft zich in juli licht voortgezet.

De daling zette in augustus door.

Dit lijkt te wijzen op een teruggang van de economische activiteit die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen. De economische bedrijvigheid in China is verder teruggelopen en dat geldt ook voor de vraag op staal en RVS.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden. De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag blijft op zijn beurt stijgen. De Russische gascrisis zal de druk op de energieprijzen waarschijnlijk verder opvoeren.

Bijgevolg zal de prijs van roestvrij staal niet in dezelfde mate dalen als de prijs van de legeringstoeslag.

Bovendien hadden de grote gebruikers zich tijdens de zeer sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar ingedekt en beschikken zij over voorraden en contracten om tegen hogere prijzen te leveren dan zij vandaag via aankopen ter plaatse zouden kunnen verkrijgen.

Filame wijst erop dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden. Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens voor de staalproducenten zijn en dat de prijs voor slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Ontdek onze producten

Prijzen legeringstoeslag blijven dalen (juli 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van gelegeerde extra’s voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep regelmatig gebruikt.

In juni zagen we, na de sterke stijging in mei, voor het eerst een prijsdaling.

In juli zien we dat de lichte daling doorzet.

Dit lijkt te wijzen op een daling van de economische bedrijvigheid die in juni voelbaar begon te worden en die met name te wijten is aan de diverse geopolitieke gebeurtenissen.

Deze beweging betekent niet dat we zullen terugkeren naar de prijzen die in 2019 golden.  De vraag naar nikkel in het bijzonder blijft zeer sterk en wordt gestimuleerd door de vraag naar dit metaal in de batterij-industrie.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton om rekening te houden met de gestegen energiekosten. Deze toeslag neemt echter niet af.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij aanbieden.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers merkbaar.

Bovendien wordt de prijs vastgesteld op de dag dat het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, vooral omdat de leveringstermijnen niet korter zijn geworden.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens zijn bij de staalfabrikanten en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaars varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame vestigt ook de aandacht van haar klanten op het feit dat zij, indien nodig, haar prijzen zal moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering.

De prijs van de legeringstoeslagen voor roestvrij staal daalt voor het eerst (Juni 2022)

Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand Juni hebben we, na de stijging in Mei, voor het eerst een prijsdaling gezien in Juni.

Het is nog te vroeg om te zeggen of dit wijst op een blijvende neerwaartse tendens op de markten, maar de tendens volgt die welke is waargenomen voor de staalprijzen.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers nog steeds een energietoeslag toepassen die varieert van 235 euro/ton tot 385 euro/ton voor bepaalde bedrijven om de stijging van de energiekosten te integreren.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds vrij lang zijn, maar zich stabiliseren.

Voorts zij opgemerkt dat de onderstaande cijfers een algemene tendens bij de staalproducenten zijn en dat de prijs bij slitters, draadtrekkers of groothandelaren varieert naar gelang van de gevraagde kwaliteit, de aard van het produkt (plaat, coil, draad), de gevraagde hoeveelheden, de dikte of diameter van het draad en de verpakking.

Filame trekt ook de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering, haar prijzen kan moeten aanpassen in verhouding tot het tijdstip van de bestelling.

Op weg naar een daling van de staalprijzen?

Terwijl de staalprijzen tot maart stegen, stabiliseerden zij zich in april en daalden zij licht in mei.

Is dit het begin van een algemene trend op langere termijn? Het is nog te vroeg om dat te zeggen.

De verschillende staalleveranciers die in het Filame-panel zijn opgenomen, hebben een daling van de orders voor deze producten in de afgelopen vier weken gemeld.

Zij verklaren dit enerzijds door een automarkt die duidelijk terugloopt, met name door het tekort aan onderdelen.  Ook andere factoren, zoals de oorlog in Oekraïne en de langdurige blokkering in China, waardoor veel bedrijven tot stilstand zijn gekomen, worden genoemd als factoren die enige invloed hebben.  Dit alles heeft geleid tot een daling van de vraag, die een neerwaartse invloed heeft gehad op de prijzen.

Terwijl warmgewalste breedband in maart en april tussen 1330 en 1450 euro per ton werd verhandeld, lagen de prijzen in april meer in de buurt van 1200 euro per ton. Voor koudgewalst breedband ligt de prijs net onder 1300 euro/ton.  Draad volgt dezelfde trend.  Natuurlijk moet men letten op de gewenste kwaliteiten en hoeveelheden, die ook van invloed zijn op het prijsniveau.

Het is op dit moment niet mogelijk te zeggen of de prijzen van roestvrij staal dezelfde richting zullen volgen.  De staalcomponent mag dan wel dalen, maar de legeringstoeslag, die momenteel ongeveer 60% van de prijs uitmaakt, was in mei opnieuw sterk gestegen.  De prijzen van roestvrij staal zijn derhalve veel meer gekoppeld aan de ontwikkeling van de prijzen van nikkel en chroom, waarvoor de vraag zeer groot blijft.